• Dansk
  • English
  • Deutsch

Vi tager Covid-19 alvorligt.

Vi er blevet gjort opmærksom på fra DI at det vil være en god ide at oplyse vores kunder og samarbejdspartnere at vi, såvel kontorpersonale som produktion, holder hjulene i gang og er tilstede på fabrikken. Vi følger selvfølgelig udviklingen og de anbefalinger om forebyggelse af smitte som foreskrives af sundhedsstyrelsen.

Vi henviser til Coronasmitte.dk

Handelsbetingelser

Katalog juletræer

Juletræsmaskiner

Katalog Planteskoler

Kontakt os

1.
Almindelige betingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver salgsaftale med Egedal Maskinfabrik A/S medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt skrift aftale mellem parterne. Nye kunder vil særskilt blive gjort bekendt med salgs- og leveringsbetingelserne, som i øvrigt fremgår af tilbud, ordre og faktura. Nye ordre er først gyldige, når Egedal har accepteret dem.

2.
Priser og betalingsbetingelser
Priser er kun bindende når ordren er godkendt. Priserne er eksklusiv enhver form for afgift samt udgifter til emballage, certifikater, forsikring og forsendelsesomkostninger. Uanset om Egedal har angivet priser i tilbud eller ordrebekræftelse, forbeholder Egedal sig ret til at debitere køber for egne omkostninger opstået ved prisforhøjelser fra leverandørside, kursændringer, afgiftsforhøjelser eller forhøjelse af fragt- og assuranceomkostninger, uanset om disse omkostningsforhøjelser er fra ind- eller udland. Ved salg mod accepteret kurs, betaler kunder omkostningerne, medmindre anden aftale foreligger. Ved salg uden for Danmark mod kurs/remburs/garanti betaler Egedal kun omkostninger til det danske bankled. Alle omkostninger i udlandet påhviler kunder. Overskridelse af de i fakturaen angivne betalingsbetingelser medfører pligt til at betale rente, diskonto +6% p.a. pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb.

3.
Levering
Levering finder sted ab fabrik, og forsendelsen herfra sker på købers regning og risiko. Leveringstiden opgives af Egedal efter bedste skøn og levering op til 4 uger efter den i tilbud eller ordrebekræftelsen angivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

4.
Forsinkelse
Egedal hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold i henhold til tilbud eller ordrebekræftelse som følge af force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke. blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor Egedals kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af varen. Ovennævnte ansvarsfraskrivelser er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Egedal selv eller en af Egedal valgt leverandør eller transportør af varen eller opstår i forbindelse med Egedals eventuelle montering af varen.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringendens varighed. Såfremt hindringen må antages at ved udover 3 måneder fra den i ordrebekræftelsen fastsatte leveringstid er hver af parterne berettiges til at annullere afgivne tilbud eller ordre.Egedal har herefter under ingen omstændigheder ansvar for følgeskader som drifts- og avancetab, uanset om dissemedflere er forårsaget af forsinkelse fra Egedal.

5.
Mangler
Køber skal straks efter levering underkaste varen grundig undersøgelse. Reklamationen skal ske skriftligt straks efter, at manglen er eller burde være opdaget. Egedal påtager sig alene og efter sit eget valg enten at udbedre manglen eller at foretage hel eller delvis omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.Køber er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab i anledning af mangler på varen, medmindre køber godtgør, at der foreligger uagtsomhed fra Egedals side.

6.
Reklamationsret
Der ydes 12 måneders reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl. Reklamation må ske inden for dette tidsrum.

Egedal erstatter kun de dele, der er behæftet med fejl og følgeskader. Egedal leverer nye dele eller udbedrer beskadigede dele uden beregning, eller kan foranledige delene repareret hos anden reparatør. Arbejdsløn ved evt. udskiftning og andre omkostninger som f.eks. driftstab dækkes ikke af Egedal. Dele til udskiftning bliver faktureret sammen med leveringen. Evt. skiftede dele returneres herefter til Egedal, hvorefter køber krediteres. Vedr. reklamationsret gælder, at denne ikke kan gøres gældende ved groft misbrug som f.eks. ved anvendelse af for stor træarbejds- maskiner, påkørsel af jordfaste sten, for stor belastning og lignende tilfælde.

7.
Produktansvar
Egedal er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl begået af Egedal. Egedal hæfter dog aldrig for driftstab avancetab eller andet indirekte tab. Egedals ansvar for tingskade kan ikke overskride kr. 500.000,- Egedal hæfter kun i 12 måneder fra varens overgivelser til køber, respektive monteringsafslutning for de skader,som varen måtte forvolde. Så frem Egedal måtte blive pålagt ansvar i forhold trejdemand, kan Egedal gøre indsigelse mod køber, medmindre denne påviser at Egedal, jævnført af ovenstående bestemmelser skal bære det endelige tab.

8.
Forældelse
Alle krav mod Egedal forældes, medmindre de er gjort gældende senest 12 måneder efter varens overgivelse til køber.

9.
Værneting
Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved retten efter Egedals valg vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning af salg fra Egedal. Parterne er enige om, at danske ret skal anvendes ve afgørelse af enhver tvist. For udenlandske kundergælder dog, at tvisten skal afgøresved den danske Sø-& Handelsret.

Hurtig kontakt

Firmainfo

Kunsten af redde liv